Wu Tunan - taijiquan

video

Wu Tunan student of Wu Jianquan (8 years) and Yang Shaohou (4 years)