Song Guanghua (宋光华), Song Baogui: Song Shi Xingyi Yng Shou Gun(宋氏形意)

video

Song Shi Xingyi Ying Shou Gun Duilian.
Step-by-step demonstration by Song Guanghua and Song Baogui.


Сун Ши Синъи Ин Шоу Гунь Дуйлянь - парный комплекс с шестом.
Пошаговое видео в исполнении Суна Гуанхуа и Суна Баогуя.