Iron Tiger Tai Chi

video

Yang Shi Taiji-Jian 67-Form in the line of Yang Shao Hou, Gu Li Sheng and Shi Dan Qiu.

Tags: