Abbot Hai Teng of Shaolin, Wu Tu Nan, Li Zee Ming...

video

Venerable Hai Teng with guests Wu Tu nan (taiji wustylist and student of Yang Shao Ho), Li Zee Ming (pa kua palm), Sun Lu Yun (taiji sunstylist), Yuan Chin Chuen (cannon fist).Le Venerable moine Hai Teng, de Shaolin Temple, se reunit avec quelques invites qui demontrent leur savoir faire.