അക്യൂപങ്ച്ചർ പഠനം ഭാഗം-4 പഞ്ചഭൂത സിദ്ധാന്തം-part-2 Five Element Theory - TREATMENT PROTOCOL

  • Home
  • Internal Arts Archive
  • അക്യൂപങ്ച്ചർ പഠനം ഭാഗം-4 പഞ്ചഭൂത സിദ്ധാന്തം-part-2 Five Element Theory - TREATMENT PROTOCOL
🎯📌📍അക്യൂപങ്ച്ചർ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വീഡിയോകളുടെയും play ലിസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിനായി താഴെ കൊടുത്ത link ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👇👇👇

https://www.youtube.com/channel/UCIfJpG0qEX2SRB8nfqqv61A

chart ഇവിടെനിന്നും download ചെയ്യുക.👇👇👇


https://drive.google.com/file/d/10K6K7tEBEkVPMvFPy2rtZ0imaOy9RnwM/view?usp=drivesdk

സാധാരണക്കാരായ അക്യൂപങ്ചർ പഠിക്കാത്തവർക്കും, പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും, പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും തികച്ചും സൗജന്യമായി സമ്പൂർണ്ണമായി അക്യൂപങ്ചർ പഠിപ്പിച്ചു പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി തുടങ്ങിയ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചാനൽ...
www.youtube.com Visit website
Added on March 3rd, 2020
Last updated: April 12th, 2020