Tan Tien Qigong and Cosmic Healing Qigong 28-11-20

Grandmaster Mantak Chia #QigongMaster
Creator of the Healing Tao, Tao Yoga, Universal HEALING TAO System and
the director of the Universal HEALING TAO Center and Tao Garden Health Spa
& Resort in the beautiful northern countryside of Chiang Mai, Thailand.
https://mantakchia.com
https://www.mantakchia.com/tao-garden
https://www.mantakchia.com/universal-healing-tao
https://www.universal-tao-eproducts.com
https://www.uhtshop.com