Taiji Shisan Dan (Taiji 13 Elixirs) - I | Wang Peisheng

M.Wang Peisheng performing his version of the Taiji Shisan Dan.
Wang acquired the Taiji Shisan Dan from his blood brother Guo Ruizhou (a disciple of Li Ruidong, founder of Li Style Tajiiquan)