Liu Xi Wen Push Hands - http://www.gstaichi.org

video

Liu Xi Wen, of the Yang Shao Hou lineage, demonstrating push hand skills.